Bảng cân đối kế toán tháng 6 năm 2016

Đơn vị báo cáo : Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Mã                                               Mẫu số B 01-DN
Địa chỉ: Xã Yên phong –  huyện Yên định – tỉnh Thanh Hoá                    (Ban hành theo Thông t­ số 200/2014/TT-BTC
                                                                                              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
        BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
       Tại ngày 30 tháng 6 Năm 2016
                                                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng
Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm
1 2 3 4 5
 A, Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150) 100 34,820,432,866 22,728,565,781
 I . Tiền và các khoản t­ơng đ­ơng tiền 110 28,215,432,320 13,750,078,730
1. Tiền 111 28,215,432,320 13,750,078,730
2 . Các khoản t­ơng đ­ơng tiền 112
II.Các khoản đầu t­ tài chính ngắn hạn 120
1. Đầu t­ chứng khoán ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá đầu t­  ngắn hạn(*)(2) 129
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 4,040,294,703 910,303,283
1. Phải thu khách hàng 131
2. Trả tr­ớc cho ng­ời bán 132 1,406,070,830 1,034,993
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134
5, Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 325,170,000
5.  Các khoản phải thu khác 136 2,634,223,873 584,098,290
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137
IV. Hàng tồn kho 140 528,439,036 631,916,961
1. Hàng tồn kho 141 528,439,036 631,916,961
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2,036,266,807 7,436,266,807
1. Chi phí trả tr­ớc ngắn hạn 151 5,400,000,000
2. Thuế GTGT đ­ợc khấu trừ 152
3.  Thuế và các khoản khác phải thu nhà n­ớc 153 2,036,266,807 2,036,266,807
4. Tài sản ngắn hạn khác 155
B. Tài sản dài hạn 200 250,831,745,748 251,129,056,284
(200=210+220+240+250+260)  
I,Các khoản phải thu dài hạn 210 462,266,734 523,170,479
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 460,847,734 460,847,734
2. Trả tr­ớc cho ng­ời bán 212 1,419,000 11,419,000
3.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 213
4. Phải thu dài hạn nội bộ 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
5. Phải thu dài hạn khác 216 50,903,745
5. Dự phòng phải thu dài hạnkhó đòi (*) 219
II.Tài sản cố định 220 247,685,266,892 248,107,173,683
1.Tài sản cố định hữu hình 221 247,685,266,892 248,107,173,683
 – Nguyên giá 222 276,138,953,388 275,684,408,588
 – Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 223 -28,453,686,496 -27,577,234,905
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224
III. Bất động sản đầu t­ 230
 – Nguyên giá 231
 – Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 232
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 96,800,122 96,800,122
1. Chi phí sx, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 96,800,122 96,800,122
V. Các khoản đầu t­ tài chính dài hạn 250 109,500,000 109,500,000
1. Đầu t­ vào công ty con 251
2. Đầu t­ vào công ty liên kết , liên doanh 252 109,500,000 109,500,000
3. Đầu t­ dài hạn khác 253
4. Dự phòng đầu t­ tài chính dài hạn(*) 254
VI. Tài sản dài hạn khác 260 2,477,912,000 2,292,412,000
1. Chi phí trả tr­ớc dài hạn 261 2,477,912,000 2,292,412,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Tài sản dài hạn khác 268
Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270   285,652,178,614 273,857,622,065
 Nguồn vốn
A, Nợ phải trả (300=310+330) 300 34,810,180,439 18,060,366,557
I. Nợ ngắn hạn 310 34,810,180,439 18,060,366,557
1. Phải trả ng­ời bán 311 7,951,004,457 9,995,458,599
2. Ng­ời mua trả tiền tr­ớc 312
3. Thuế và các khoản  phải nộp Nhà n­ớc 313 0 18,392,000
4. Phải trả ng­ời lao động 314 2,427,894,973 1,514,720,220
5. Chi phí phải trả 315
6. Phải trả nội bộ 316
7. Phải trả theo tiến độ theo kế hoạch hợp đồng XD 317
8. Doanh thu ch­a thực hiện 318 24,200,884,350
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 211,643,350 239,172,586
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 0 5,701,265,009
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321
11. Quỹ khen th­ởng, phúc lợi 322 18,753,309 591,358,143
II. Nợ dài hạn 330 0 0
1. Phải trả dài hạn ng­ời bán 331
2. Ng­ời mua trả tiền tr­ớc 332
3. Chi phí phải trả dài hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335
6.Doanh thu chua thực hiện 336
7. Phải trả dài hạn khác 337
8. Vay và nợ thuê tài chính 338
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
B. Vốn chủ sở hữu (400= 410+430) 400 250,841,998,175 255,797,255,508
I. Vốn chủ sở hữu 410 250,092,002,227 255,047,259,560
1. Vốn đầu t­ của chủ sở hữu 411 254,916,588,425 254,916,588,425
2. Thặng d­ vốn cổ phần 412
3. Vốn khác của chủ sở hữu 414
4. Cổ phiếu quỹ (*) 415
5. Chênh lệch đánh giá lại tàI sản 416
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
7. Quĩ đầu t­ phát triển 418 98,223,135 98,223,135
8. Quỹ dự phòng tàI chính
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuế ch­a phân phối 421 -4,955,257,333 0
12. Nguồn vốn đầu t­ XDCB 422 32,448,000 32,448,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ  khác 430 749,995,948 749,995,948
1. Nguồn kinh phí 431
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 749,995,948 749,995,948
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440   285,652,178,614 273,857,622,065
                             Ngày 30 tháng 6 năm 2016
        Ng­ời lập biểu Kế toán tr­ởng                                              Giám đốc công ty
             Lê Thị Hà Trịnh ĐìnhHợp                                                 Nguyễn Văn Tú
§¬n vÞ b¸o c¸o : C«ng ty TNHH MTV KTCTTL Nam S«ng M·                                               MÉu sè B 01-DN
§Þa chØ: X· Yªn phong –  huyÖn Yªn ®Þnh – tØnh Thanh Ho¸                    (Ban hµnh theo Th«ng t­ sè 200/2014/TT-BTC
                                                                                              Ngµy 22/12/2014 cña Bé Tµi chÝnh)
        B¶ng c©n ®èi KÕ to¸n
       T¹i ngµy 30 th¸ng 6 N¨m 2016
                                                                                                                                      §¬n vÞ tÝnh: §ång
Tµi s¶n M· sè ThuyÕt minh Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m
1 2 3 4 5
 A, Tµi s¶n ng¾n h¹n(100=110+120+130+140+150) 100 34,820,432,866 22,728,565,781
 I . TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 110 28,215,432,320 13,750,078,730
1. TiÒn 111 28,215,432,320 13,750,078,730
2 . C¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 112
II.C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120
1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 121
2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­  ng¾n h¹n(*)(2) 129
III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4,040,294,703 910,303,283
1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131
2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 1,406,070,830 1,034,993
3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133
4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång XD 134
5, Ph¶i thu vÒ cho vay ng¾n h¹n 135 325,170,000
5.  C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 136 2,634,223,873 584,098,290
6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 137
IV. Hµng tån kho 140 528,439,036 631,916,961
1. Hµng tån kho 141 528,439,036 631,916,961
2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149
V.Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 2,036,266,807 7,436,266,807
1. Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n 151 5,400,000,000
2. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 152
3.  ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu nhµ n­íc 153 2,036,266,807 2,036,266,807
4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 155
B. Tµi s¶n dµi h¹n 200 250,831,745,748 251,129,056,284
(200=210+220+240+250+260)  
I,C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 462,266,734 523,170,479
1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211 460,847,734 460,847,734
2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 212 1,419,000 11,419,000
3.Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 213
4. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 214
5. Ph¶i thu vÒ cho vay dµi h¹n 215
5. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 216 50,903,745
5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹nkhã ®ßi (*) 219
II.Tµi s¶n cè ®Þnh 220 247,685,266,892 248,107,173,683
1.Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 247,685,266,892 248,107,173,683
 – Nguyªn gi¸ 222 276,138,953,388 275,684,408,588
 – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ(*) 223 -28,453,686,496 -27,577,234,905
2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t­ 230
 – Nguyªn gi¸ 231
 – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ(*) 232
IV. Tµi s¶n dë dang dµi h¹n 240 96,800,122 96,800,122
1. Chi phÝ sx, kinh doanh dë dang dµi h¹n 241
2. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 242 96,800,122 96,800,122
V. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 250 109,500,000 109,500,000
1. §Çu t­ vµo c«ng ty con 251
2. §Çu t­ vµo c«ng ty liªn kÕt , liªn doanh 252 109,500,000 109,500,000
3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c 253
4. Dù phßng ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n(*) 254
VI. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 2,477,912,000 2,292,412,000
1. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 261 2,477,912,000 2,292,412,000
2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262
3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268
Tæng céng tµi s¶n (270=100+200) 270   285,652,178,614 273,857,622,065
 Nguån vèn
A, Nî ph¶i tr¶ (300=310+330) 300 34,810,180,439 18,060,366,557
I. Nî ng¾n h¹n 310 34,810,180,439 18,060,366,557
1. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 311 7,951,004,457 9,995,458,599
2. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 312
3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n  ph¶i nép Nhµ n­íc 313 0 18,392,000
4. Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng 314 2,427,894,973 1,514,720,220
5. Chi phÝ ph¶i tr¶ 315
6. Ph¶i tr¶ néi bé 316
7. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é theo kÕ ho¹ch hîp ®ång XD 317
8. Doanh thu ch­a thùc hiÖn 318 24,200,884,350
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 211,643,350 239,172,586
10. Vay vµ nî thuª tµi chÝnh ng¾n h¹n 320 0 5,701,265,009
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 321
11. Quü khen th­ëng, phóc lîi 322 18,753,309 591,358,143
II. Nî dµi h¹n 330 0 0
1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng­êi b¸n 331
2. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 332
3. Chi phÝ ph¶i tr¶ dµi h¹n 333
4. Ph¶i tr¶ néi bé vÒ vèn kinh doanh 334
5. Ph¶i tr¶ néi bé dµi h¹n 335
6.Doanh thu chua thùc hiÖn 336
7. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 337
8. Vay vµ nî thuª tµi chÝnh 338
13. Quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ 343
B. Vèn chñ së h÷u (400= 410+430) 400 250,841,998,175 255,797,255,508
I. Vèn chñ së h÷u 410 250,092,002,227 255,047,259,560
1. Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u 411 254,916,588,425 254,916,588,425
2. ThÆng d­ vèn cæ phÇn 412
3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 414
4. Cæ phiÕu quü (*) 415
5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµI s¶n 416
6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 417
7. QuÜ ®Çu t­ ph¸t triÓn 418 98,223,135 98,223,135
8. Quü dù phßng tµI chÝnh
9. Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp 419
10. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 420
11. Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi 421 -4,955,257,333 0
12. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 422 32,448,000 32,448,000
II. Nguån kinh phÝ vµ quü  kh¸c 430 749,995,948 749,995,948
1. Nguån kinh phÝ 431
2. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 432 749,995,948 749,995,948
Tæng céng nguån vèn (440=300+400) 440   285,652,178,614 273,857,622,065
                             Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2016
        Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng                                              Gi¸m ®èc c«ng ty
             Lª ThÞ Hµ TrÞnh §×nhHîp                                                 NguyÔn V¨n Tó