Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tháng 6 năm 2016

Đơn vị báo cáo : Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Mã                            Mẫu số B03-DN
Địa chỉ: Xã Yên phong –  huyện Yên định – tỉnh Thanh Hoá                    (Ban hành theo Thông t­ số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO L­U CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo ph­ơng pháp gián tiếp)
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ têu MS TM cuối kỳ
I. L­u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh      
 1. Lợi nhuận tr­ớc thuế 01   -4,955,257,333
 2. Điều chỉnh cho các khoản      
    – Khấu hao TSCĐ 02 876,451,591
    – Các khoản dự phòng 03
    – Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái ch­a thực hiện 04
    – Lãi, lỗ từ hoạt động đầu t­ 05 -70,978,897
    – Chi phí lãi vay phải trả 06 45,332,261
    – Các khoản dđiều chỉnh khác 07
 3. Lợi nhuận từ HĐKD tr­ớc thay đổi vốn l­u động 08   -4,104,452,378
    – Tăng giảm các khoản phải thu 09 2,330,912,325
    – Tăng, giảm hàng tồn kho 10 103,477,925
    – Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11 23,023,683,725
    – Tăng, giảm chi phí trả tr­ớc 12 -185,500,000
    – Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13
    – Tiền lãi vay đã trả 14 -45,332,261
    – Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15
    – Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16
    – Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 -572,604,834
L­u chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20   20,550,184,502
II. L­u chuyển tiền từ hoạt động đầu t­      
 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 21 -454,544,800
 2. Tiền thu từ thanh lý, nh­ợng bán TSCĐ và các TSDH khác 22
 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đ­ợc chia 27 70,978,897
L­u chuyển thuần từ hoạt động đầu t­ 30   -383,565,903
III. L­u chuyển tiền từ hoạt động tài chính      
 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH 31
 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32
 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đ­ợc 33 3,131,189,000
 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -8,832,454,009
 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
L­u chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40   -5,701,265,009
L­u chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50   14,465,353,590
Tiền và t­ơng đ­ơng tiền đầu kỳ 60   13,750,078,730
ảnh h­ởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và t­ơng đ­ơng tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70   28,215,432,320
                                          Ngày 30 tháng 6 năm 2016
            Ng­ời lập                                               Kế toán tr­ởng                                               Giám đốc công ty
            Lê Thị Hà                                              Trịnh Đình Hợp                                                Nguyễn Văn Tú