V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán   (Đơn vị tính: đồng) Cuối kỳ     Đầu năm 1 Tiền   37,362,063,106     7,861,176,592 Tiền mặt 3,869,595,368 1,557,125,206 Tiền gửi ngân...

                                                                                          Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm...

CÔNG TY: TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Mã    Mẫu số B 03-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo Thông...

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã    Mẫu số B 02-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo...

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã Mẫu số B 01-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo Thông...

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã Mẫu số B 01-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo Thông...

                                                                                        Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2016 I- ĐẶC ĐIỂM...

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (tiếp theo) IV Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế...

                                                                                       Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2015 I- ĐẶC ĐIỂM...

CÔNG TY: TNHH một thành viên  KTCTTL Nam Sông Mã Mẫu số 01-DN Địa chỉ: Xã Yên Phong - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hoá (Ban...