Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán   (Đơn vị tính: đồng) Cuối kỳ     Đầu năm 1 Tiền   37,362,063,106     7,861,176,592 Tiền mặt 3,869,595,368 1,557,125,206 Tiền gửi ngân...

                                                                                          Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm...

CÔNG TY: TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Mã    Mẫu số B 03-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo Thông...

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã    Mẫu số B 02-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo...

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã Mẫu số B 01-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo Thông...