Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

                                                                                          Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm...

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán   (Đơn vị tính: đồng) Cuối kỳ     Đầu năm 1 Tiền   37,362,063,106     7,861,176,592 Tiền mặt 3,869,595,368 1,557,125,206 Tiền gửi ngân...

CÔNG TY: TNHH một thành viên  KTCTTL Nam Sông Mã Mẫu số 01-DN Địa chỉ: Xã Yên Phong - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hoá (Ban...

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã Mẫu số B 01-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo Thông...

CÔNG TY: TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã    Mẫu số B 02-DN Địa chỉ: Yên Phong - Yên Định - Thanh Hoá (Ban hành theo...

                                                                                         Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng đầu năm...

                                                                                          Mẫu số B09-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC                                                                   Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính   THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2014 I-...

                                                                                       Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2015 I- ĐẶC ĐIỂM...

                                                                                        Mẫu số B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2016 I- ĐẶC ĐIỂM...