Nội dung đang được cập nhật, Vui lòng quay lại sau Nội dung đang được cập nhật, Vui lòng quay lại sau Nội dung đang được...

1. Phòng tổ chức - Hành chính 2. Phòng kế hoạch - Kỹ thuật 3. Phòng tài vụ      

Cập nhật lúc: 11h00 ngày 09/6/2016 CƠ CẤU TỔ CHƯC CÔNG  TY TNHH MỘT THANH VIÊN THỦY LỢI NAM SÔNG MÃ: Chủ tịch Công ty kiêm Giám...

MÔ HÌNH CÔNG TY HIỆN TẠI

Điều 10. Tiền thưởng: - Hội đồng TĐKT Công ty xét thưởng cho tập thể, cá nhân trong và ngoài Công ty trong quá trình...

          UBND TỈNH THANH HOÁ CTY TNHH MTV THUỶ LỢI NAM SÔNG MÃ THANH HOÁ            ...