Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

Phụ lục VII

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI NAM SÔNG MÃ THANH HÓA
2800110566
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 155/BC-NSM Thanh Hóa, ngày 29  tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016

 

 

 

TT

 

 

 

Tên doanh nghiệp

 

 

 

Giữ nguyên

Thoái vốn Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo  

Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn

 

 

 

Kế hoạch năm tiếp theo

 

 

 

Ghi chú

 

Hoàn thành trong năm báo cáo

 

 

Chưa hoàn thành

CPH Các hình thức khác
 

Thành lập Ban chỉ đạo

Đang xác định giá trị DN Quyết định công bố giá trị DN Quyết định phê duyệt phương án Đã

IPO

Đại hội đồng cổ đông lần 1 Tên  hình thức Đã quyết định phê duyệt
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam sông Mã Thanh Hóa X                       Giữ nguyên Công ty TNHH một thành viên  
                               

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY

    Nguyễn Văn Tú