Danh hiệu – Khen thưởng

Điều 10. Tiền thưởng:

– Hội đồng TĐKT Công ty xét thưởng cho tập thể, cá nhân trong và ngoài Công ty trong quá trình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm: Hội đồng TĐKT căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và cả năm của các đơn vị và cá nhân;

– Thưởng sáng kiến, sáng chế : Giám đốc Công ty căn cứ vào kết quả xét duyệt và đề nghị của Hội đồng sáng kiến, sáng chế để thưởng theo quy định;

– Thưởng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao: Trên cơ sở quy ước cơ quan có nếp sống văn hoá, quy chế và điều lệ hoạt động của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ TDTT, Ban Chấp hành hội khuyến học … và thành tích đạt được của các cá nhân và tập thể mà Hội đồng thi đua khen thưởng quyết định mức độ khen thưởng cho phù hợp;