Phòng ban, chức năng

350

1. Phòng tổ chức – Hành chính
2. Phòng kế hoạch – Kỹ thuật
3. Phòng tài vụ